Privacyverklaring

Privacyverklaring Camminare

Versie: 2020-1

KvK-nummer: 76941280

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels Camminare zich dient te houden om jouw privacy te beschermen. Camminare neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens en de AVG zeer serieus. Ook jij deelt misschien je persoonsgegevens met Camminare. Bijvoorbeeld als je per mail en/of telefoon informatie aanvraagt en als je klant wordt bij Camminare. Daarom informeert Camminare je in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Camminare verwerkt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Camminare verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Gegevens paspoort of identiteitsbewijs: datum geldig tot, nummer en plaats uitgifte van het document
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van klanten of geïnteresseerden verwerkt Camminare nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Als er onverwacht toch gevoelige persoonsgegevens in informatie staat die je met Camminare deelt, dan voeren wij alleen de opdracht uit, en doen we verder niets met deze gevoelige gegevens.

Verder heeft Camminare niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat Camminare zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@camminare.nl, dan verwijdert Camminare deze informatie.

Met welk doel verwerkt Camminare persoonsgegevens?

Camminare verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens met name om haar werk goed te kunnen doen en ter identificatie en verificatie van haar klanten. De verwerking is in beginsel noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat Camminare een gerechtvaardigd belang heeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je informatie toe te sturen als je daarom hebt gevraagd;
 • het opmaken van overeenkomst van opdracht;
 • het versturen van facturen en verwerken van betalingen;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van een administratie en het indienen van een belastingaangifte.

Camminare gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor marketingactiviteiten.

Camminare maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. Er is altijd een persoon betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Camminare persoonsgegevens?

Camminare bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld: Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien je informatie hebt aangevraagd, maar er geen overeenkomst tot stand komt. Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden jouw gegevens zeven jaar bewaard en maximaal 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst in verband met de bewaarplicht uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt Camminare jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Camminare sluit, voorzover noodzakelijk verwerkersovereenkomsten met deze derden, om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt Camminare niet.

Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Camminare gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Camminare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar info@camminare.nl.

Je dient je bij zo’n verzoek te identificeren, zodat Camminare er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Om die reden vraagt Camminare jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Camminare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Camminare heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarbij Camminare alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Camminare gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps authentificatie waar beschikbaar.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Camminare verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Camminare via info@camminare.nl.

Klacht over de verwerking van je Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Camminare, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons